رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

گزارش سه ماهه چهارم سال 99
گزارش سه ماهه چهارم سال 99

در گزارش حاضر به صورت مختصر به عملکرد سه ماهه چهارم سال 1399 پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در طی بازه زمانی اول دی ماه 99 الی 29 اسفند ماه 99 پرداخته می‌شود.

گزارش ماهانه اختصاصی بهمن ماه 99
گزارش ماهانه اختصاصی بهمن ماه 99

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش ماهانه اختصاصی دی ماه 99
گزارش ماهانه اختصاصی دی ماه 99

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش سه ماهه سوم سال 99
گزارش سه ماهه سوم سال 99

در گزارش حاضر به صورت مختصر به عملکرد سه ماهه سوم سال 1399 پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در طی بازه زمانی اول مهرماه 99 الی 30 آذرماه 99 پرداخته می‌شود.

گزارش ماهانه اختصاصی آبان ماه 99
گزارش ماهانه اختصاصی آبان ماه 99

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین