مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با حضور ۶۲.۸ درصد از سهامداران بصورت حضوری و الکترونیکی تشکیل و در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

تصمیمات متخذه در رابطه با افزایش سرمایه:
Image
زمان بندی ثبت افزایش سرمایه:

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.