پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به‌شماره 28095 مورخ 30/01/1401 جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهامی‌‌عام) ثبت شده به شماره 226900 مورخ 03/05/1383 و شناسه ملی 10102680599 در اداره ثبت شرکت‌های تهران، بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ساعت 10.00 روز شنبه مورخ 10/02/1401 به نشانی تهران– میدان ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی – جنب بانک رفاه-درب شرقی دانشگاه الزهرا- سالن بانو مجتهده امین و با حضور 63.08 درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست و نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.

ابتدا هیات رئیسه مجمع با رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

  1.     آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی 2091843075 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی 10101660410 و شماره ثبت 122539 به سمت رئیس مجمع.
  2.     آقای احسان صادقی به شماره ملی0065468708 نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی 10102605183 و شماره ثبت 219202 به سمت ناظر مجمع.
  3.     آقای علی ترکاشوند به شماره ملی0056159791 به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی 10102318561 و شماره ثبت 189860 به سمت ناظر مجمع.
  4.     خانم مهسا نعمتی قمی به شماره ملی 0012444820 به سمت منشی مجمع.

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه مجمع اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد. پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط سرپرست شرکت مبنی بر دلایل افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرس قانونی موضوع تبصره 2 ماده 161 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 و همچنین پس از استماع گزارش توسط سرپرست شرکت و نیز بحث و تبادل نظر با رعایت ماده 85 لایحه اصلاحی قانون تجارت موارد زیر با اکثریت قانونی به تصویب رسید:

الف) مجمع با توجه به مجوز صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 003- 864648/ 014 مورخ 28/01/1401 افزایش سرمایه شرکت به میزان 000ر000ر000ر000ر1(یکهزار میلیارد) ریال از مبلغ 000ر000ر000ر500ر1 ریال به مبلغ 000ر000ر000ر500ر2 ریال، منقسم به 000ر000ر500ر2 سهم هزار ریالی با نام عادی، از طریق صدور سهام جدید و از محل سود انباشته به مبلغ 000ر000ر500ر410 ریال (معادل 37/27 درصد) و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ 000ر000ر500ر589 ریال (معادل 30/39 درصد) را تصویب نمود و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

سرمایه شرکت مبلغ 000ر000ر000ر500ر2 (دو هزار و پانصد میلیارد) ریال است که شامل 000ر000ر500ر2 (دو هزار و پانصد میلیون) سهم یکهزار ریالی عادی با نام تماماً پرداخت شده می‏باشد."

ب)مجمع به هیات مدیره شرکت اجازه و اختیار داد تا مراتب ثبت افزایش سرمایه را با طی مراحل قانونی مربوطه انجام دهد.

ج) مجمع به هیات مدیره اختیار داد پاره سهم های ایجادی ناشی از  اجرای افزایش سرمایه را تجمیع و بهمراه حق تقدم های استفاده نشده سهامداران از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به عموم عرضه و مبلغ حاصل از فروش، پس از کسر هزینه ها و کارمزد به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع ، منظور نماید.

د) مجمع به خانم مهسا نعمتی قمی با شماره ملی 0012444820 وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.