رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

گزارش ماهانه اختصاصی اردیبهشت ماه 1400
گزارش ماهانه اختصاصی اردیبهشت ماه 1400

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش ماهیانه اختصاصی اسفند ماه 1399
گزارش ماهیانه اختصاصی اسفند ماه 1399

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش سه ماهه چهارم سال 99
گزارش سه ماهه چهارم سال 99

در گزارش حاضر به صورت مختصر به عملکرد سه ماهه چهارم سال 1399 پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در طی بازه زمانی اول دی ماه 99 الی 29 اسفند ماه 99 پرداخته می‌شود.

گزارش ماهانه اختصاصی بهمن ماه 99
گزارش ماهانه اختصاصی بهمن ماه 99

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش ماهانه اختصاصی دی ماه 99
گزارش ماهانه اختصاصی دی ماه 99

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

گزارش سه ماهه سوم سال 99
گزارش سه ماهه سوم سال 99

در گزارش حاضر به صورت مختصر به عملکرد سه ماهه سوم سال 1399 پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین در طی بازه زمانی اول مهرماه 99 الی 30 آذرماه 99 پرداخته می‌شود.

گزارش ماهانه اختصاصی آبان ماه 99
گزارش ماهانه اختصاصی آبان ماه 99

پایش عملکرد پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین