رـــانه تازه‌های خبری، اطلاعیه‌ها و چندرسانه‌ای

فراخوان شناسایی رقابت کنندگان در خرید سهام
فراخوان شناسایی رقابت کنندگان در خرید سهام

ارسال درخواست مکتوب حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/04/02

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)